13-11-2012

folga xeral en palabras
      c a p i t a l

         t r a b a l l a d o r e s
         p o l i t i c o s
             b a n c a
               b u r g u e s í a
              d e r e i t o s
       p r e n s a

                    f o r z a s   r e p r e s o r a s
               c l e r o
                     m i l i t a r i s m o
    d e s e m p r e g o

                p l u s v a l í a
                          x u b i l a d @ s
                       c r i s e
                     m o n a r q u í a
                    s i n d i c a t o s
                      c a p i t a l


cada un de nos pon
o seu grao de area para a folga xeral
a sua palada saco ou camion de area
para que haxa unha folga xeral

o cronista