13-12-2011

martes e trece
di a cultura oral

en martes non te cases
nen te embarques

segundo dia da semana
e trece martes e trece
e dia de s lucia a deusa
que coida dos nosos ollos

martes e trece e a supersticion
pasar por baixo da escaleira
un gato negro que se cruza
e o moucho a curuxa...
cruzar os dedos
tocar madeira
poñer un allos
tocar unha chepa

o gato a escaleira
martes e trece
xa pasou a lua chea

lariño