07-2-2014

das arbores de samil
xa mediado este inverno

febreiro tempo de podas
ás arbores darlle un toque
sacarlle algunhas polas
e que lles entre máis aire
e plantar árbores novas

as árbores a coidar
por elas polo que dan

mais este cruel concello
segue árbores talando
por tres piñeiros enfermos
moitos máis sacrificados
o serrón dese alcaldito
vai por samil desbocado

as árbores a coidar
por elas polo que dan

o cronista