27-3-2021

romance dun mal actor


erase un actor libertino
especializado en culebróns
pero con mui pouca memoria
e que lle gosta sairse do guión
e vai mudando de papeis
muda de partido e de padrón
que valencia é a praia de madrí
como ben sorolla pintóu
e vai de cantada en cantada
pitos e aplausos da aficción
sete vidas ten este lince
adiantada semana de pasión 

erase un romeo botando flores
a marquesa de puerta del sol
hazme un sitito en tu lista
que me vale cualquier sillón 
do centro a extremadereita
xa pouco lle falta para vox