09-8-2022

hiroshima nagasaki


77 aniversario
de hiroshima e nagasaki


das árbores da paz

de nucleos i enerxías

esas illas do pacífico

fráxil xapón

de mariupol a tinduf

entre nador e melilla

guerra


poemas da intervención poética
xa publicados neste espacio