02-5-2018

o palomo e a pombao palomo torcaz

que chegou da meseta
anda a rondar a galaica pomba
na segunda foto foxe de min

voando sobre ela

figueirido coia
na paradela