28-6-2014

ronsel na ría
o ronsel do barco

colectivo de pasaxe
que se non pare
rumor e canto

lariño